Historia, statut, daty

Wybrane fragmenty Statutu Sanktuarium Narodowego św. Andrzeja Boboli w Warszawie

Zasady ogólne

1. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie, zwane dalej Sanktuarium, ma charakter sanktuarium narodowego, zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski zgodnie z przepisami kan. 1231 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Sanktuarium w swojej działalności kieruje się stosownymi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, normami prawa partykularnego oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

3. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli ? Patrona Polski i Metropolii Warszawskiej ? jest miejscem jego kultu, rozumianego w zgodzie z kan. 1186 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz wysiłkuewangelizacyjnego, ekumenicznego i społecznego.

4. Sanktuarium znajduje się w obrębie kościoła parafialnego pod jego wezwaniem w Warszawie, w którym spoczywają jego integralne relikwie.

5. Sanktuarium szerzy kult św. Andrzeja Boboli we współpracy ze wszystkimi świątyniami, parafiami i organizacjami pod jego wezwaniem, znajdującymi się na terenie Polski. Powinno ono w swojej działalności emanować także poza granice kraju. Rozwija szczególną współpracę z ośrodkami duszpasterskimi znajdującymi się w miejscach urodzenia (Strachocina, Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego) i męczeńskiej śmierci św. Andrzeja (Janów Poleski, Diecezja Pińska, Białoruś).

6. Opieka nad Sanktuarium powierzona jest Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

7. Kustoszem Sanktuarium jest każdorazowy proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Kustosz wypełnia swoją posługę przy ścisłym wsparciu ze strony wikariuszy parafii i katechetów oraz we współpracy z duchownymi przybywającymi wraz z grupami pielgrzymów. Jego posługa wspierana jest także przez jezuitów pracujących w Sekcji ?Bobolanum? Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, zgodnie ze statutami tegoż Wydziału i decyzjami Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

9. Z racji charakteru narodowego, Sanktuarium podlega również duszpasterskiej trosce Konferencji Episkopatu Polski, za pośrednictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego.

10. Różne aspekty funkcjonowania i rozwoju Sanktuarium wspierają w sposób szczególny: Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli oraz Fundacja ?Pro Bobolanum?; każdy w zgodzie z własnymi statutami.

Celebracje

11. Kustosz Sanktuarium jest bezpośrednio odpowiedzialny za liturgię w nim sprawowaną.

12. ?Mszą własną? w Sanktuarium jest formularz mszalny ze święta św. Andrzeja Boboli (16 maja).

17. Wszyscy kapłani spowiadający w Sanktuarium, na mocy upoważnienia Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, są uprawnieni do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej w wyniku skutecznego przerwania ciąży (kan. 1398 KPK).

18. Wierni przybywający do Sanktuarium w zorganizowanej pielgrzymce mogą zyskać za nawiedzenie sanktuarium odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienie w Sanktuarium ?Wierzę? i ?Ojcze nasz?). Wierni pielgrzymujący indywidualnie mogą taki odpust uzyskać raz w roku w dowolnie wybranym przez siebie dniu. O możliwości i warunkach zyskania odpustu należy informować wiernych przybywających do Sanktuarium oraz umieścić odpowiednią informację w gablocie z ogłoszeniami.

19. Jeśli do Sanktuarium pielgrzymują chorzy prosząc o uzdrowienie, należy im udzielać sakramentu namaszczenia zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Rytuale Rzymskim.

20. Centrum życia sakramentalnego w Sanktuarium jest Eucharystia. Należy w nim również rozwijać i popierać kult Najświętszego Serca Jezusowego i Najświętszej Maryi Panny.

21. W Sanktuarium należy szczególnie doniosłe obchodzić Uroczystość św. Andrzeja Boboli (16 maja), jej przygotowanie i oktawę. W powiązaniu z tym dniem należy zachęcać wiernych całego kraju, aby pielgrzymowali do Sanktuarium i korzystali z dóbr duchowych.

22. Szczególną czcią należy w Sanktuarium otaczać integralne relikwie Świętego i popierać różne formy ich czci, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego. (?).

Ewangelizacja

23. Wiernym, którzy przybywają do Sanktuarium trzeba w sposób bezpośredni lub pośredni przedstawić podstawowe elementy kerygmatu chrześcijańskiego, zwracając szczególną uwagę na troskę o jedność chrześcijan oraz o budowanie dobra wspólnego w Polsce, której św. Andrzej Bobola jest patronem.

24. Ze szczególną troską należy zadbać o bogate zastawienie stołu słowa Bożego w Sanktuarium.

25. Sanktuarium popularyzuje przesłanie życia, męczeństwa św. Andrzeja oraz jego związek z dziejami Polski. W tej działalności, zwłaszcza w aspekcie intelektualno-teologicznym, podejmuje współpracę z Sekcją ?Bobolanum? Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, zgodnie z jego statutami.

26. Sanktuarium jest otwarte na wielość i różnorodność grup, wspólnot, zrzeszeń i stowarzyszeń, będących przejawem żywotności laikatu.

27. Przy Sanktuarium umożliwia się wiernym nabycie literatury religijnej oraz dewocjonaliów, zwłaszcza związanych z kultem św. Andrzeja Boboli. Sanktuarium podejmuje także własne inicjatywy wydawnicze.

Działalność charytatywna

28. Funkcja Sanktuarium wyraża się także w działalności charytatywnej m.in. przez (...) wydawanie odzieży oraz artykułów żywnościowych dla ubogich.

29. Przy Sanktuarium mogą powstawać inne dzieła charytatywne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W swojej działalności kierują się one własnym statutem lub regulaminem, zatwierdzonym przez kompetentną władzę kościelną.

30. Miłość miłosierną praktykuje się także w Sanktuarium przez udzielanie gościny pielgrzymom, zwłaszcza najbiedniejszym i stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków do godziwego odpoczynku.

31. Dla pielgrzymów chorych, starszych i niepełnosprawnych należy w Sanktuarium zarezerwować najlepsze miejsca i organizować dla nich we współpracy z właściwymi stowarzyszeniami odpowiednią opiekę i sprawny transport.

Działalność kulturalna

32. Sanktuarium jest miejscem, w którym organizowane są sympozja, wykłady, konferencje, przedstawienia, koncerty, wystawy oraz inne działania artystyczne czy literackie.

33. Kustosz Sanktuarium, popierając działalność kulturalną przy Sanktuarium, czuwa, aby nie dominowała ona nad elementem liturgicznym.

Dokumentacja i środki materialne

34. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki, w której zapisywane są informacje o znaczących wydarzeniach w Sanktuarium. W tej księdze zapisywane są też relacje o nadzwyczajnych łaskach, które otrzymali wierni za pośrednictwem św. Andrzeja Boboli. Łaski o wyjątkowym charakterze powinny być w miarę możliwości odpowiednio udokumentowane.

35. Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych, zawierający zapisy dotyczące dat pielgrzymek, parafii lub charakteru wspólnoty pątników, ewentualnie wspólnej intencji pielgrzymów oraz imiona i nazwiska kapłanów przybywających z pielgrzymami.

36. Sanktuarium umożliwia pielgrzymom spisywanie podziękowań i próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli. Kustosz Sanktuarium dba, aby zostały one odnotowane w specjalnej księdze przechowywanej w Sanktuarium.

37. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie, dokumentowanie i odpowiednie przechowywanie różnego rodzaju darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów.

38. Kustosz Sanktuarium dysponuje środkami materialnymi z ofiar składanych przez pątników oraz dotacji uzyskanych od osób prawnych i fizycznych. W Mszach świętych odprawianych przy okazji pielgrzymek zbierane są ofiary na potrzeby Sanktuarium.

39. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone za zgodą Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i podlegają zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski.


Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Konferencją Episkopatu Polski, podczas 340. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Kamieniu Śląskim w dniach 15-17 czerwca 2007 roku. Statut zatwierdzono na czas określony ? trzech lat.

Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Konferencją Episkopatu Polski, podczas 356. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Przemyślu w dniach 14-16 października 2011 roku. Statut zatwierdzono na czas nieokreślony.


Podpisali:
Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Ważniejsze daty z życia i dziejów kultu św. Andrzeja Boboli 

1591

Urodził się 29 lub 30 listopada w Strachocinie koło Sanoka.

1606 - 1611

Andrzej Bobola uczył się w szkole jezuickiej w Braniewie.

1611 - 1613

21 lipca 1611 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie.

Suknię zakonną otrzymał 10 sierpnia 1611, śluby zakonne złożył 31 lipca 1613 r.

1613 - 1616

Studiował filozofię w Akademii Wileńskiej. Zdał egzaminy i rozpoczął studia teologiczne.

1616 - 1618

Odbywał praktykę pedagogiczną w szkołach jezuickich w Braniewie i w Pułtusku.

1618 - 1622

Studiował teologię w Akademii Wileńskiej.

1622

12 marca, w dniu kanonizacji Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego, Teresy z Avila, Izydora Oracza i Filipa Nereusza, otrzymał święcenia kapłańskie.

1622 - 1624

W sierpniu 1622 przybył do kolegium w Nieświeżu w celu odbycia trzeciej probacji. Po jej zakończeniu został mianowany rektorem kościoła jezuickiego w miejscowym kolegium.

1624 - 1630

Powrócił do Wilna, gdzie w kościele św. Kazimierza został kaznodzieją i spowiednikiem.

W latach 1626 -1630 pełnił funkcje rektora tego kościoła, od 1628 ? doradcy prepozyta.

2 czerwca 1630 złożył profesję czterech ślubów zakonnych w kościele św. Kazimierza w Wilnie.

1630 - 1633

Skierowany do Bobrujska nad Berezyną, pełnił tam obowiązki superiora domu zakonnego jezuitów.

1633 - 1636

Przebywał w Płocku na Mazowszu i kierował Sodalicją Mariańską uczniów kolegium.

1636 - 1637

Zajmował stanowisko kaznodziei w domu profesorów w Warszawie.

1637 - 1638

W Płocku był prefektem kolegium jezuitów i kaznodzieja.

1638 - 1642

Doradca rektora, kaznodzieja i dyrektor szkoły humanistycznej w Łomży.

1642 - 1646

Kaznodzieja, kierownik nauk, moderator Sodalicji Mariańskiej i misjonarz w Pińsku.

1646 - 1652

Kaznodzieja, wykładowca, misjonarz w Wilnie, w kościele św. Kazimierza.

1652 - 1657

Kaznodzieja w kościele św. Stanisława w Pińsku oraz misjonarz Pińszczyzny. W roku 1653 przebywał w Połocku, a w 1655 w Wilnie. Otrzymał przydomek Apostoła Pińszczyzny i Łowcy dusz.

1657

16 maja zamordowany przez Kozaków w Janowie Poleskim i złożony w podziemiach kościoła jezuitów w Pińsku.

1702

16 kwietnia ukazał się ks. Marcinowi Godebskiemu, rektorowi Kolegium Jezuitów w Pińsku. Odżyła pamięć o jego śmierci, odnaleziono trumnę Męczennika i wystawiono w kościele.

1755

Papież Benedykt XIV orzekł, że Sługa Boży Andrzej Bobola poniósł śmierć  za wiarę i zaliczył go w poczet Męczenników Kościoła.

1808 Po oddaniu kościoła jezuitów w Pińsku prawosławnym, ciało Męczennika przewieziono do kościoła jezuitów w Połocku.
1819 Andrzej Bobola ukazał się o. Alojzemu Korzeniewskiemu, dominikaninowi i zapowiedział wskrzeszenie Polski.
1830 Relikwie Męczennika przewieziono do kościoła dominikanów w Połocku.
1853 30 października papież Pius IX beatyfikował Andrzeja Bobolę.
1920

Z polecenia kard. A. Kakowskiego w dniach 6 - 15 sierpnia w oblężonej Warszawie odbyły się nowenny i procesje z relikwiami bł. Andrzeja Boboli i bł. Władysława z Gielniowa na uproszenie zwycięstwa nad bolszewikami.

15 sierpnia wojsko polskie odniosło zwycięstwo (Cud nad Wisłą).

1922

20 lipca bolszewicy przewieźli trumnę z relikwiami bł. Andrzeja Boboli z Połocka do gmachu Wystawy Higienicznej Ludowego Komisariatu Zdrowia w Moskwie.

1923

Na prośbę papieża Piusa XI władze sowieckie wyraziły zgodę na przewiezienie relikwii do Rzymu.

1938

17 kwietnia papież Pius XI kanonizował św. Andrzeja Bobolę.

8 - 17 czerwca trumnę z relikwiami sprowadzono z Rzymu do Polski, 20 czerwca relikwie spoczęły w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

1939

27 września trumnę z relikwiami przewieziono na Stare Miasto do kościoła Matki Bożej Łaskawej.

1944

14 sierpnia relikwie przeniesiono do kościoła św. Jacka przy ul. Freta.

1945

7 lutego trumna z relikwiami wróciła do kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej.

1980 - 1989

Wybudowano Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.


1988

15 i 16 maja, w rocznicę jego męczeńskiej śmierci, gościli w Sanktuarium księża kardynałowie, biskupi i Ojciec Generał Towarzystwa Jezusowego.

17 kwietnia świętowano pięćdziesiątą rocznicę kanonizacji św. Andrzeja Boboli.

19 czerwca obchodzono pięćdziesięciolecie obecności relikwii w ośrodku jezuitów przy ul. Rakowieckiej.

1989

13 maja relikwie Męczennika umieszczono na stałe w krypcie pod prezbiterium.

1990

W maju odbyła się pierwsza po wojnie pielgrzymka do Janowa Poleskiego i Pińska, szlakiem męczeństwa św. Andrzeja Boboli.

1991

21 listopada, w ramach uroczystości czterechsetlecia urodzin św. Andrzeja, kard. Józef Glemp, Prymas Polski, dokonał konsekracji Sanktuarium.

1992

17 maja, dekretem Stolicy Apostolskiej z 14 kwietnia 1992 roku, św. Andrzej Bobola został ustanowiony patronem Metropolii Warszawskiej.

Powstało i jednocześnie uzyskało osobowość prawną Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli, które m.in. szerzy kult świętego, organizuje rokrocznie w maju pielgrzymki śladami swego Patrona.

1993

14 i 15 maja odbyły się pierwsze uroczyste procesje w obydwu diecezjach Stolicy dla uczczenia Świętego, patrona Metropolii Warszawskiej.

1994

16 maja obchodzono uroczystości patronalne św. Andrzeja Boboli.

1997

W maju odbyła się VIII pielgrzymka zorganizowana przez SKKAB śladami św. Andrzeja Boboli, w 340 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

1998

17 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca odbyły się w Sanktuarium w Warszawie uroczystości jubileuszowe ku czci św. Andrzeja Boboli z okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia jego relikwii do Polski.

We wrześniu Jubileuszowa Pielgrzymka do Rzymu a okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia integralnych relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski. Po raz pierwszy zabrano na pielgrzymkę SKKAB cząstkowe relikwie Świętego.1999

14 - 16 maja odbyły się w Warszawie, podobnie jak w latach ubiegłych, centralne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli.

14 - 22 maja odbyła się X Jubileuszowa Pielgrzymka SKKAB do Janowa Poleskiego na Białorusina Litwę.

13 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II podczas VII pielgrzymki do Polski poświęcił, w czasie uroczystej Mszy św. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, tablicę ufundowaną przez SKKAB w hołdzie św. Andrzejowi Boboli dla kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Janowie Poleskim.

15 - 18 września odbyła się zorganizowana przez SKAAB pielgrzymka z Warszawy do Strachociny, miejsca urodzin Świętego.

Wielki

Jubileusz

Roku

2000

13 - 17 maja odbyła się XI Pielgrzymka "Śladami św. Andrzeja Boboli" do Janowa Poleskiego w 343 rocznicę męczeńskiej śmierci.

21 maja, z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Placu Teatralnym w Warszawie, odbyła się Centralna Uroczystość Jubileuszowa, z którą połączono tradycyjne obchody Andrzejowe.

12 - 15 września odbyta się XII pielgrzymka "Śladami św. Andrzeja Boboli" do Janowa Poleskiego.

Kardynał Kazimierz Świątek, Metropolita Mińsko-Mohylewski i administrator Apostolski Diecezji Pińskiej na Białorusi, poświęcił odbudowany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Janowie Poleskim i odsłonił tablicę ufundowaną przez SKKAB w hołdzie św. Andrzejowi Boboli.

20 IX - 4 X SKKAB zorganizował, także z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, pielgrzymkę "Przez Turyn do Rzymu". SKKAB i pielgrzymi ofiarowali Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II stułę z wyhaftowanym wizerunkiem św. Andrzeja Boboli.

Ojciec Święty na audiencji w dniu 29 września na Placu św. Piotra w Rzymie pobłogosławił sztandar SKKAB.

2001
17 IV w Warszawskim Sanktuarium św. Andrzeja Boboli odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 63 rocznicy kanonizacji św. Andrzeja Boboli (w Rzymie w 1938 r.).

11 - 15 maja odbyła się XIII Pielgrzymka "Śladami św. Andrzeja Boboli" do Janowa Poleskiego na uroczystości Andrzejowe.

W dniu 13 maja w Katedrze Pińskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Świątka odprawiona została uroczysta Msza św. upamiętniająca:

20. rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II i cudowne Jego ocalenie,

84. rocznicę pierwszego Objawienia Matki Bożej w Fatimie (w dniu 13 maja 1917 r.),

1. rocznicę beatyfikacji Dzieci Pastuszków z Fatimy - Franciszka i Hiacynty Marto.

Po Mszy św. ksiądz Kardynał przekazał cząstkowe relikwie św. Andrzeja Boboli kościołowi w Janowie Poleskim po 55 latach przechowywania ich w Katedrze Pińskiej.

W tym samym dniu w kościele w Janowie odbyła się Msza św. poprzedzona procesją spod Krzyży - miejsca pojmania Andrzeja Boboli - połączona z uroczystym poświęceniem figury Świętego ufundowanej przez SKKAB z okazji 344 rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

W czasie Mszy św. ofiarowana została również kościołowi janowskiemu figura Matki Bożej Fatimskiej poświęcona w Fatimie w Kaplicy Objawień.

16 - 20 maja odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

5 grudnia odbyła się I Konferencja pt. "Ze Świętym Andrzejem Bobolą w Drodze ku Jedności na Progu III Tysiąclecia", zorganizowana razem z OO. Jezuitami Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej.

2002

16 kwietnia o godz. 17 w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie - intronizacja obrazu Zwycięskiej Królowej Różańca z Kozielska, w 300-lecie kultu św. Andrzeja Boboli podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli jest pierwszym kościołem w dziejach Obrazu.

2002 16 maja św. Andrzej Bobola, dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 13 III 2002 r. został ogłoszony Patronem Polski. 
Odbyło się to w czasie uroczystej Mszy św. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, której przewodniczył J. E. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski.
2007

Dla uczczenia 350 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli odbyły się w maju 2007 roku dwie narodowe pielgrzymki śladami św. Andrzeja Boboli do Janowa Poleskiego i innych miast na Białorusi i Ukrainie.

2008

16 maja, w Uroczystość św. Andrzeja Boboli, Sanktuarium zostało ogłoszone Sanktuarium Narodowym.

Nastąpiło to podczas Mszy świętej odpustowej, której przewodniczył Metropolita Warszawski Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
103 0.058135986328125